Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Kiedy potrzebujesz instrukcji?

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wymagana jest dla obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3;
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1 500 m3;
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

Co zawiera instrukcja?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z wytycznymi cytowanego rozporządzenia powinna zawierać:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego.

Jak wykonujemy instrukcje?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego składa się z części opisowej oraz graficznych planów ewakuacyjnych. Dokument jest opracowany w oparciu o lustrację obiektu oraz przekazaną przez zlecającego dokumentację techniczną.

Zlecającemu przekazujemy dwa egzemplarze wydrukowanej instrukcji oraz wersję elektroniczną w formacie PDF.

Cennik

Cena opracowania instrukcji jest zależna od wielkości obiektu (powierzchnia, kubatura, ilość kondygnacji), rodzaju prowadzonej działalności, dostępnej dokumentacji budowlanej w tym rysunkowej oraz nakładu naszej pracy.

Przykładowe instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowane przez naszą firmę
Powrót do listy usług