Szkolenia

Opis i cel szkolenia

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia dla pracowników i personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej, praktyczne szkolenia ewakuacyjne oraz szkolenia praktycznego użycia gaśnic i hydrantów.

Pracownicy, personel powinni być zapoznawani w ramach szkolenia okresowego z podstawowymi przepisami przeciwpożarowymi, zwłaszcza z zasadami postępowania na wypadek pożaru i prowadzenia ewakuacji. Podstawą szkolenia powinna być aktualna opracowana dla obiektu Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

Celem szkolenia jest uwrażliwienie wszystkich pracowników na sprawy związane z ochroną przeciwpożarową, wdrożenie zasad związanych z zapobieganiem możliwościom powstawania pożaru oraz przekazanie zasad, według jakich należy postępować w razie powstania pożaru.

Do organizowanych przez nas szkoleń dla pracowników przygotowujemy prezentację multimedialną dedykowaną dla danego obiektu i zagrożeń w nim wynikających.

Tematyka szkoleń

Organizowane przez nas szkolenie obejmuje poniższą tematykę:

  • zagrożenia mogące wystąpić w budynku,
  • sposób eliminacji zagrożeń,
  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych,
  • zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń mogących spowodować zagrożenie,
  • zasady wykorzystania technicznych środków ograniczających zagrożenia,
  • sposób przygotowania i prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia w przypadku wystąpienia zagrożenia,
  • zasady współdziałania ze służbami ratowniczymi.
Ilustracja przedstawiająca szkolenie
Powrót do listy usług